نظرسنجی درباره سایت

نظرتان درباره طراحی و قالب این سایت چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نظرتان در مورد نحوه ارائه مطالب این سایت چیست؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نظرتان در مورد سهولت دسترسی به محتوای این سایت چگونه است؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نظرتان درباره اطلاع رسانی این سایت چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

در مجموع به این سایت چه امتیازی می دهید؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مطالب سایت تا چه میزان برایتان مفید بود؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

آیا علاقه به همکاری با این سایت را دارید؟
بله
خیر
بستگی به شرایط همگاری دارد