بوی ماه مهر...


بار دیگر مهر، ماه همدلی ها فرا رسید، ماهی که آغوش سراسر مهرش را برای ناب ترین بندگان خدا گسترانیدیم تا بر قبله ی دانش و دانایی فرود آیند و اندک اندک بر خرد و آگاهی خود بیفزایند .ماه مهر در سال تحصیلی جدید با مهر حسینی (ع) آغاز می شود . عشق حسین (ع) با شیر مادر در جسم و جان ما اجین شده است  .این عشق واژه ها را پر مهر می کند ، قلم را وسوسه و شعر را بیدار تا بنویسی از روزهای شروع شگفتن : شروع پرواز به سوی دانایی و توانایی بارالها یاریمان کن تا همواره در آموختن حریص باشیم و در ترویج آموخته هایم سختی و بیاموزیم آنچه را تومی پسندی و دوری جویم از آنچه ناپسند توست . واین آغاز دوباره را برایمان آغازی مبارک رقم بزن .
 

   1397/7/1 10:24